תקנון

מועדון i365 - מקבוצת מועדון 365


 

תקנון מועדון 365I - מקבוצת מועדון 365 ("התקנון")

 

1.              תוספת זו באה להוסיף על הוראות התקנון בלבד. בכל מקרה של סתירה מפורשת או משתמעת בין תוספת זו לבין האמור בתקנון, תגברנה הוראות תוספת זו. למונחים הנזכרים בתוספת זו תהיה אותה משמעות כפי שניתנה למונחים בתקנון.

 

2.              העתקים מתוספת זו יהיו שמורים במשרדי מועדון 365 וכן באתר האינטרנט: www.i365.co.il.

 

3.              החל מיום 1 באוקטובר 2011, מבוטל תקנון מועדון I365, ועל חברי מועדון I365 יחול תקנון מועדון 365 במלואו, אלא אם כן נאמר אחרת בתוספת זו ו/או בכל שינוי אחר שיפורסם בהתאם לתקנון.

 

4.              חברי מועדון I365 יהיו רשאים לממש את הטבות ה – PB, כפי שנצברו להם בכרטיסים, עד ליום 31 בדצמבר 2011. לאחר מועד זה, תפקע ההטבה ולא יוכל חבר מועדון I365 לממש אותן. למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן יהיה להאריך את תוקף הטבות ה - PB שנצברו לכרטיסים, ועם פקיעתן לא תהא לחבר מועדון I365 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה להארכת התוקף ו/או קבלת פיצוי כנגד ההטבה שפקעה.

תקנון

מועדון 365 (club 365)

1.         מועדון הלקוחות 365

 

מועדון הלקוחות Club 365 ("קלאב 365") מנוהל על ידי חברת מועדון 365 בע"מ  ("מועדון 365").. חברי המועדון יהיו זכאים להנחות שונות, על מוצרים ו/או שירותים שונים, מעת לעת, בהתאם ובכפוף לשיקול דעת מועדון 365 ו/או החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים (כהגדרתן בסעיף 2 להלן), במהלך תקופת חברותם במועדון, כנגד הצגת כרטיס חבר, כרטיס או כרטיס משולב (כהגדרתם להלן) במועד ביצוע הרכישה בחנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים, בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה.

 

2.         החנויות המשתתפות ובתי העסק החיצוניים

 

             2.1.            החנויות אשר רכישה בהן תקנה לחבר קלאב 365 את הזכות לעשות שימוש בכרטיס המועדון ולממש את ההטבות המוענקות לחברי קלאב 365 מעת לעת ("החנויות המשתתפות").

 

רשימת החנויות המשתתפות הינה כאמור בנספח א' המצורף לתקנון זה ("רשימת החנויות").

 

             2.2.            בתי העסק החיצוניים הינם בתי עסק עימם תתקשר הנהלת קלאב 365 מעת לעת למתן הטבות ייחודיות לחברי קלאב 365, והינה רשימה מתחלפת ומתעדכנת ("בתי העסק החיצוניים"). לצורך קבלת מידע על בתי העסק החיצוניים, יש לעקוב אחר פרסומי הנהלת קלאב 365ו/או מועדון 365 וכן דיוורים שוטפים שיישלחו לחברי קלאב 365בדבר ההטבות האמורות.

 

             2.3.            הנהלת קלאב 365רשאית להוסיף ו/או לגרוע חנות מרשימת החנויות ו/או בתי העסק החיצוניים בכל עת, ומעת לעת, וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי. רשימת החנויות ו/או בתי העסק המעודכנת תימצא במשרדי הנהלת קלאב 365 ו/או מועדון 365 כפי שתודיע הנהלת קלאב 365 מעת לעת, וניתן יהיה לקבל מידע זה במשרדי הנהלת קלאב 365 בימים ובשעות העבודה המקובלים, כמפורט בסעיף 10 לתקנון זה.

 

             2.4.            כרטיס חבר, כרטיס 365 או הכרטיס המשולב (כהגדרתם להלן) יהיו תקפים בחנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים, כפי שיופיעו ברשימת החנויות ובתי העסק החיצוניים מעת לעת. מובהר בזאת כי היה ורשימת החנויות ו/או בתי העסק יורחבו, יהיו כרטיס החבר, כרטיס 365 או הכרטיס המשולב  תקפים לרכישות גם בחנויות אלו. היה ותיסגר חנות מתוך רשימת החנויות, מוותרים חברי קלאב 365על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין הסרת החנות כאמור מרשימת החנויות.

 

3.         ההטבות

 

             3.1.            חברי קלאב 365יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים ייחודיים להם, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת קלאב 365.

 

             3.2.            הנהלת קלאב 365תפרסם מידי פעם, בחנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים ו/או בכל אמצעי פרסומי אחר שבחרה בו, את ההטבות הניתנות לחברי קלאב 365או מבצעים מיוחדים שנערכים לחברי קלאב 365. ההטבות האמורות יינתנו, בין היתר, בחנויות המשתתפות, וכן בבתי עסק חיצוניים, מולם תפעל הנהלת קלאב 365מעת לעת, וכפי שיפורסם על ידי הנהלת קלאב 365ו/או הנהלת מועדון 365, ובכפוף לתקנונים שיוצאו.

 

             3.3.            חברי קלאב 365לא יהיו זכאים להנחה נוספת במקרה של מבצעים שאינם ייחודיים לחברי קלאב 365 (אין כפל הנחות) אלא אם כן צויין אחרת ובמפורש בפרסומי הנהלת מועדון 365 ו/או הנהלת קלאב 365ו/או בחנויות המשתתפות ו/או בית העסק החיצוני.

 

             3.4.            הנהלת קלאב 365ו/או הנהלת מועדון 365 ו/או הנהלות החנויות המשתתפות תהיינה רשאיות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשנות את שיעורי ההנחות לעיל בכל עת, ומעת לעת, לקבוע את המוצרים עליהם תינתנה ההנחות ולהוציא מכלל ההנחות מוצרים ו/או מחלקות ספציפיים, הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי.

 

             3.5.            מבצעי ההנחות לחברי קלאב 365יהיו בתוקף בהתאם לפרסום המתייחס לכל מבצע ותקנון או תנאי המבצע.

 

4.         הצטרפות כחבר קלאב 365

 

             4.1.            הצטרפות כחבר קלאב 365הינה ליחידים בלבד (לא בתי עסק) לשימוש פרטי, בכפוף לתשלום דמי החבר השנתיים, כפי שייקבעו על ידי הנהלת מועדון 365, מילוי פרק "שדות החובה" בטופס ההרשמה במלואו (לרבות מילוי מס' ת.ז. וחתימתו) והחזקת כרטיס חבר קלאב 365בתוקף. דמי החבר השנתיים יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת מועדון 365 בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהחלטה כזו תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החידוש הבאה של אותו חבר.

 

             4.2.            עם תשלום דמי החבר ומילוי טופס ההצטרפות במלואו, יקבל חבר קלאב 365כרטיס חבר זמני, אשר יהיה בר תוקף עד לקבלת כרטיס חבר קבוע, אשר יישלח בדואר בהתאם לכתובת שנמסרה על ידי חבר קלאב 365במעמד הצטרפותו ("כרטיס חבר"). במועד השימוש הראשון בכרטיס הקבוע, ייחסם לשימוש הכרטיס הזמני. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כרטיס זמני ייחסם אוטומטית לאחר חצי שנה מיום הוצאתו. בנוסף יקבל חבר קלאב 365מתנת הצטרפות, כאמור בסעיף 7 להלן.

 

             4.3.            לחבר קלאב 365ייחשב כל אדם המחזיק בכרטיס חבר (כהגדרתו לעיל) ו/או בכרטיס חבר אשר הונפק על ידי אחת מחברות האשראי, בכפוף לתנאי התקנון ולתנאי ההצטרפות לכרטיס האשראי של חברת האשראי מנפיקת הכרטיס ("הכרטיס המשולב"), לרבות כרטיס 365 (" 365"), שהינו כרטיס משולב אשר הונפק על ידי לאומי קארד בע"מ ("לאומי קארד"), בכפוף לתנאי התקנון ולתנאי ההצטרפות לכרטיס האשראי של לאומי קארד. כרטיסים משולבים נוספים הונפקו על ידי תשלובת ישראכרט, חברת כ.א.ל ולאומי קארד (כרטיס ויזה לאומי).

 

למען הסר ספק יובהר, כי יחיד אשר יונפק עבורו כרטיס משולב, ייחשב חבר קלאב 365ויהא זכאי להטבות, ובלבד שחברות קלאב 365רשומה על שמו ו/או על שם בן זוגו.

 

             4.4.            ההצטרפות כחבר קלאב 365באמצעות 365 היינה בכפוף להתקיימותו ותקפותו של הסכם בין מועדון 365 לבין לאומי קארד ("הסכם שיתוף הפעולה"). כמו כן, אפשרית המרת כרטיס קלאב 365 בקלאב 365שיעמדו לרשות מחזיק 365, הכל כפי שתקבע הנהלת מועדון 365.

 

             4.5.            כרטיס החבר אינו משמש ככרטיס אשראי, למעט הכרטיס המשולב (לרבות 365) בכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס האשראי, כפי שנקבעו על ידי מי מחברות האשראי.

 

             4.6.            הכרטיס המשולב ו/או כרטיס 365 יקנה למחזיק בו את מכלול ההנחות וההטבות שיוקנו לחברי קלאב 365וישמש בנוסף גם ככרטיס אשראי, בהתאם לתנאי ההצטרפות של אותה חברת אשראי. במידה וחברותו של חבר קלאב 365תופסק מכל סיבה שהיא, יוכל הכרטיס המשולב ו/או 365 להמשיך ולשמש ככרטיס חיוב לכל דבר ועניין בהתאם לכללים הקבועים על ידי חברת האשראי מנפיקת הכרטיס.

 

             4.7.            הנהלת קלאב 365תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפות מועמד, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקת סירוב, לרבות הצטרפות של יחידים אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב ו/או מי שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו) בחנות מן החנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים.

 

             4.8.            ניתן לעשות שימוש בכרטיס החבר, על ידי כל אחד מבני המשפחה בדרגת קרבה ראשונה בלבד (בעל – אישה, וילדיהם, עד גיל 21 בלבד או ידועים בציבור המנהלים משק בית משותף). הנהלת קלאב 365תהא רשאית לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס החבר. לחבר קלאב 365לא תהיה כל טענה כלפי קלאב 365בגין שימוש של מי מבני משפחת החבר בכרטיס החבר. כרטיס החבר אינו ניתן ולא יהא ניתן להעברה בצורה כלשהי, מלבד האמור לעיל.

 

בנוסף, יהא רשאי חבר קלאב 365לקבל כרטיס חבר נוסף עבור בן/בת זוגו/ידוע בציבור, בכפוף לכך שמולאו פרטי בן/בת הזוג על גבי טופס ההצטרפות.

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי הנהלת קלאב 365תהא רשאית לבקש אסמכתא ו/או אישור כלשהו המעיד על הקשר הזוגי, לרבות, אך לא רק, ספח תעודת הזהות של חבר קלאב 365, בו יופיעו הפרטים המשותפים, וחבר קלאב 365מצהיר כי לא תועלה על ידו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפי הנהלת קלאב 365.

 

             4.9.            החברות בקלאב 365 תהא תקפה למשך שנים עשר (12) חודשים מיום ההצטרפות (אלא אם הוארכה על ידי הנהלת קלאב 365) ובכפוף לתשלום דמי החבר ("תקופת החברות"). בתום תקופת החברות, ניתן יהיה לחדשה לתקופה נוספת של שנים עשר (12) חודשים בכפוף לתשלום דמי החבר העדכניים ("תקופת החברות המוארכת").

 

תוקף הכרטיס המשולב ו/או 365 ככרטיסי אשראי יהא בהתאם לתוקף כרטיס האשראי. תוקף חברות קלאב 365באמצעות כרטיס 365 ו/או הכרטיס המשולב תהא בהתאם לתקופת החברות האמורה בסעיף זה לעיל, כאשר חידוש החברות והארכת תקופת החברות הינה באמצעות חיוב אוטומטי בכרטיס המשולב ו/או 365, אשר ייעשה אחת לשנה, בהתאם לדמי החבר העדכניים, ובכפוף למתן הודעה בדבר החיוב האוטומטי בדף החיוב החודשי שיישלח לביתו, בהתאם להוראות הדין.

 

          4.10.            מבלי לגרוע מן האמור, חבר קלאב 365המחזיק בכרטיס משולב ו/או 365, וחוייב באופן אוטומטי בתום תקופת החברות, לאחר שניתנה לו הודעה כאמור בסעיף 4.9 לעיל, יהא רשאי להודיע בכתב לא יאוחר מ - 45 יום ממועד החיוב כי אינו מעוניין בהארכה אוטומטית זו – ויזוכה על ידי מועדון 365 וחברת האשראי בסכום דמי החבר, וזאת בכפוף להסכם ההצטרפות של חבר קלאב 365מול לאומי קארד. לא הודיע חבר קלאב 365על רצונו האמור, לא יהיה זכאי להחזר דמי החבר, ולא תישמע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה על ידי חבר קלאב 365כנגד הנהלת קלאב 365ו/או מועדון 365 בעניין זה.

 

          4.11.            במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, על חבר קלאב 365לפנות להנהלת קלאב 365, בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 10 לתקנון זה, על מנת לקבל כרטיס חבר חלופי. הנהלת קלאב 365שומרת על זכותה לגבות מחבר קלאב 365עמלת הנפקת כרטיס חבר חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידה מעת לעת. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס המשולב ו/או ב 365 - על חבר קלאב 365לפנות במקביל גם לחברת האשראי, על מנת שהאחרונה תנפיק לו כרטיס חדש, בהתאם לתנאי ההצטרפות אצל חברת האשראי.

 

          4.12.            כל חבר קלאב 365ייחשב כמי שהסכים מרצונו, מבלי כל חובה, ששמו ופרטיו כפי שנמסרו על ידו וכן כל מידע שיצטבר בחנויות המשתתפות ו/או בקלאב 365 בקשר עם רכישותיו במסגרת חברותו בקלאב 365 ו/או בחנויות המשתתפות כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע כאמור יועברו להנהלת מועדון 365 אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע הרשום על פי חוק. המידע השמור ישמש את מועדון 365 וקלאב 365לקידום פעולותיהם כולל פעולות עם גופים אחרים ומכירות החנויות המשתתפות באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של הנהלת מועדון 365, אשר תוכל לעשות בו שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר קלאב 365מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור. ככל שחבר קלאב 365יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור יהא עליו להודיע בכתב להנהלת קלאב 365ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע והוא יחשב כמי שפרש מקלאב 365. מבלי לגרוע  מן האמור לעיל, אין ולא תהא לחבר קלאב 365כל זכות שימוש בנתונים שיהיו מעת לעת ברשות קלאב 365לרבות נתונים בקשר לחברי המועדון, למעט הנתונים המתייחסים אליו.

 

          4.13.            בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הנהלת קלאב 365תעשה מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה ו/או הסכמים אחרים תמסור לאותם גופים מפעם לפעם את פרטי חברי קלאב 365ונתונים לגביהם, כדי שאותם גופים יציעו לחברי קלאב 365הצעות שונות בתחומים שונים ומגוונים, בכפוף להוראות כל דין. היה וחבר קלאב 365יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים במקרים כאמור - יהא עליו להודיע בכתב להנהלת קלאב 365ובמקרה זה ימחק שמו המידע מהרשימה אשר תועבר לאותם גופים מסחריים.

 

5.         ביטול החברות בקלאב 365

 

             5.1.            כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו בקלאב 365, בטרם הסתיימה תקופת החברות, בכפוף להודעה בכתב. מבלי לגרוע מן האמור, השבת דמי החבר במלואם תתאפשר בביטול חברות בקלאב 365 תוך 21 יום ממועד ההצטרפות ו/או החידוש, ובלבד שחבר קלאב 365ישיב את מתנת ההצטרפות שקיבל במועד ההצטרפות ו/או החידוש ולא עשה כל שימוש בכרטיס קלאב 365לקבלת הטבות בתקופה זו. עשה שימוש בכרטיס קלאב 365ו/או במתנת ההצטרפות – יקוזזו שיעורי הנחות אלו מדמי החבר ויוחזר לחבר קלאב 365חלקם היחסי כל עוד לא עלה שווי חלקם היחסי של ההנחות על שווי דמי החבר כפי שהיו במועד ביטול החברות.

 

             5.2.            ביטל חבר קלאב 365את חברותו לאחר 21 יום מיום ההצטרפות ו/או החידוש – לא יהיה זכאי לקבל את דמי החבר בחזרה.

 

             5.3.            חבר מועדון המחזיק 365 ומבקש לפרוש מחברותו בקלאב 365 ולבטל את כרטיס 365, יחויב על ידי לאומי קארד בחלקה היחסי של מתנת ההצטרפות (כהגדרתה בסעיף 7 להלן) שניתנה בגין 365 בלבד, והכל בהתאם לתנאים שבהם ניתנה מתנת ההצטרפות כפי שיחולו מעת לעת.

 

             5.4.            הנהלת מועדון 365 שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברותם של חברי קלאב 365אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב בחנות מן החנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים, וכן לבטל חברותם של חברי קלאב 365שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו), בחנות מן החנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים.

 

             5.5.            כל חבר קלאב 365יהיה אחראי לעדכן את הנהלת מועדון 365 בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון פרטים רלבנטי אחר.

 

             5.6.            במקרה של פטירה של חבר קלאב 365, יודיע קרוב משפחה מדרגה ראשונה להנהלת קלאב 365ויהא רשאי לבקש ביטול החברות ו/או העברתה, כמפורט בסעיף 6 להלן. ביטול החברות עקב פטירה כאמור, תתבצע בהצגת תעודת פטירה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר. הנהלת קלאב 365תזכה את קרוב המשפחה מדרגה ראשונה של חבר קלאב 365בחלק היחסי של דמי החבר.

 

6.         העברת חברות

 

             6.1.            כל חבר קלאב 365רשאי לפנות לקלאב 365 בכתב בבקשה להעברת חברותו ללקוח אחר, בכפוף למילוי מסמך העברת חברות שנבדק על ידי המחלקה המשפטית של מועדון 365 ובכפוף לחתימת חבר קלאב 365והלקוח שמקבל את החברות על מסמך העברת הבעלות. כמו כן, על מנת שייחשב מקבל ההעברה כחבר קלאב 365– יהא עליו למלא ולחתום על מסמך הצטרפות, כמפורט בסעיף 4.1 לעיל.

             6.2.            במקרה של פטירה, כאמור בסעיף 5.6 לעיל, רשאי קרוב המשפחה מדרגה ראשונה של חבר המועדון לפנות לקלאב 365בבקשה להעברת החברות על שמו, כנגד הצגת תעודת פטירה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר.

 

7.         מתנת הצטרפות

 

             7.1.            עם ההצטרפות לקלאב 365ו/או חידוש החברות, יהיה זכאי חבר קלאב 365למתנת הצטרפות, כפי שתקבע מעת לעת, למימוש בחנויות המשתתפות ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת קלאב 365 ("מתנת ההצטרפות"). הצטרף חבר לקלאב 365 באמצעות 365 – יהא זכאי למתנת הצטרפות נוספת מלאומי קארד, כפי שתיקבע מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של לאומי קארד..

 

             7.2.            חבר קלאב 365המחדש חברותו, יהא זכאי למתנת הצטרפות, אשר תישלח אליו בדיוור ישיר ו/או תיאסף על ידו באחת החנויות המשתתפות. היה וחבר קלאב 365חידש חברותו באמצעות הכרטיס המשולב (לא כולל 365) – יהא עליו לפנות להנהלת קלאב 365, ויוכל לאסוף את מתנת ההצטרפות באחת החנויות המשתתפות בלבד. לא פנה חבר קלאב 365לקבלת מתנת הצטרפות בעת חידוש באמצעות כרטיס משולב – הנהלת קלאב 365לא תהא מחוייבת במתנות הצטרפות רטרואקטיבית.

 

8.         כללי

 

             8.1.            השימוש בכרטיס חבר קלאב 365, על כל סוגיו המפורטים בתקנון זה, לא יעניק לחבר קלאב 365כל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה.

 

             8.2.            חבר קלאב 365, בקבלת הנחת קלאב 365, יוכל לשלם באמצעי התשלום הבאים בלבד: כרטיסי אשראי, שיק שאינו דחוי (כפוף לנוהלי קבלת שיקים בחנויות המשתתפות) ובמזומן. כל רכישה של מוצרים באמצעות תווי קניה של רשת המשביר לצרכן ו/או במשולב עם עסקים אחרים ו/או תווים אחרים ו/או כרטיסי מתנה (Gift Cards) לא תזכה את חבר קלאב 365בהנחה כלשהי וכן לא יוענקו לו ההטבות כאמור בסעיף 3 לעיל. סעיף זה לא יחול על מתנת ההצטרפות, ככל שתימסר לחבר קלאב 365עם הצטרפותו ו/או חידוש החברות, כמפורט בסעיף 7.1 לעיל. למען הסר ספק יובהר, כי הכוונה היא למתנת ההצטרפות בלבד, ולא מתנת ההצטרפות הנוספת מלאומי קארד, אשר עליה יחול הסעיף.

 

             8.3.            הנהלת קלאב 365שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם, את הוראות התקנון, על כל סעיפיו לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכאות להצטרף לקלאב 365, תקופת החברות, ההטבות להן זכאים החברים, החנויות המשתתפות וכיו"ב, הכל כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

             8.4.            תקנון זה הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר בקלאב 365. לקוח המצטרף לקלאב 365 מקבל בכך על עצמו גם את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר קלאב 365יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה.

 

             8.5.            דרכי פרסום של קלאב 365: הודעות קלאב 365בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות קלאב 365לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת מועדון 365 לבצעם, בתקנון ו/או ברשימת החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים ו/או בהנחות ו/או במחיר כרטיס החבר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות קלאב 365ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י מועדון 365 באופן ובדרך כפי שהנהלת מועדון 365 תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בחנויות המשתתפות ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באמצעות דיוור ישיר הכל לפי בחירת הנהלת מועדון 365, ייחשב כמספק וחבר קלאב 365לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור ובלבד שחלפו שני (2) ימי עסקים מעת פרסומו.

 

             8.6.            בכל מקרה בו יתבע חבר קלאב 365את מועדון 365 ו/או את הנהלת קלאב 365בכל הנוגע להוראות תקנון זה הוא ייחשב באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו בקלאב 365.

 

             8.7.            אם וככל שתהיה לחבר קלאב 365עילת תביעה כנגד מועדון 365, אזי בכל מקרה חבר קלאב 365לא יהא זכאי לקבל כנגד מועדון 365 צווים שאינם כספיים, ובכללם צווי עשה/מניעה ו/או אחרים, בין זמניים ובין קבועים, ותביעתו תוגבל לסעד כספי בלבד.

 

             8.8.            לא יינתנו הטבות לחברי קלאב 365ללא הצגת כרטיס קלאב 365תקף, על כל סוגיו. מבלי לגרוע מן האמור, חבר קלאב 365אשר לא יציג כרטיס חבר בתוקף אך יציג תעודה מזהה שניתן יהיה על פיה לזהותו כחבר קלאב 365– יהא זכאי להטבות כמחזיק כרטיס בתוקף.

 

             8.9.            קבלת זיכויים ואפשרות החזרת מוצרים על ידי חברי קלאב 365תהיה כפופה לכללי החנויות המשתתפות ויותנה בהצגת חשבונית וכרטיס קלאב 365, כקבוע בנוהל החזרת מוצרים של פארם החנויות המשתתפות. הזיכוי יינתן לפי המחיר נטו (לאחר הנחת קלאב 365) ששולם על ידי חבר קלאב 365בפועל במועד הרכישה.

 

9.         סיום פעילות קלאב 365

 

             9.1.            הנהלת קלאב 365תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות קלאב 365בהודעה שתימסר באחת הדרכים המנויות בסעיף 8.5 לעיל וזאת בהתראה של שלושים (30) יום מראש.

 

             9.2.            ניתנה הודעה על הפסקת פעילות קלאב 365כאמור לעיל, לא יתקבלו חברים חדשים לקלאב 365 ויוחזרו לחברי קלאב 365חלק יחסי מדמי החבר ששילמו, באופן יחסי לתקופת חברותם שלא נוצלה כאמור. ההחזר הכספי יבוצע תוך ששים (60) יום מיום סיום הפעלת קלאב 365בדרך ונוהל שתקבע הנהלת מועדון 365.

 

10.      מוקד שירות לקוחות

 

לרשות חברי קלאב 365יעמדו נציגי השירות של קלאב 365בימים א' - ה' בין השעות 08:00 - 18:00 במספר 1-800-34-6666

 

כתובת הנהלת קלאב 365הינה: מועדון  365 בע"מ רחוב הצורן 1 א.ת. דרומי, נתניה 42506.

 

 

הנהלת "365 club"2011 כל הזכויות שמורות למועדון i365